นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098756XXXX
 • Facebook : วรวีร์ ไกรปิยไพศาล
 • Email : worawi.kraipiyaphaisan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : BTC สามัญรุ่นใหญ่

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 พัฒนาบุคลากร นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 10/06/2021 - 10/06/2021
2 รายงานการกรอกข้อมูล โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (https://e-budget.jobobec.in.th/school_index.php) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ นางวรวีร์ ไกรปิยไพศาล 01/10/2020 - 31/03/2021