นางนงเยาว์ สมวัน

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 29/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089561XXXX
 • Facebook : นก นงเยาว์
 • Email : nongyaosomwan@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1107
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 091021040431021
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC ลูกเสือสำรอง

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่