นายพงศ์ชัย ไชยราช

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 27/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082196XXXX
 • Facebook :
 • Email : pongchaima@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องหวาย
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6566
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 5571290006641
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C(ลูกเสือสามัญ)

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยกระบวนการ PDCA(เรื่องนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน-เขียนคำพื้นฐานภาษาไทย) นายพงศ์ชัย ไชยราช 01/06/2021 - 25/06/2021